เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์