ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์