คำอธิบายรายวิชา


คำอธิบายรายวิชา

INT 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(30-6)

(Introduction to Computer for Business)

ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์โครงสร้างของส่วนเครื่องและโปรแกรมอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล เช่น โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

History of computer, hardware and software components of computer system, input and output devices, computer application in business, data administration, microcomputer technology and personal usage: word processing and database management system, social impacts and ethical issues on computer using.

MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(30-6)

(Basic Mathematics)

เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจำนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle and probability.

LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า 2(2-0-4)

(Information and Technology for Searching)

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทำรายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ

A study of roles and importance of information, information sources, automated library, information storage and retrieval system, information technology, information network and internet for research and information dissemination,research methodology, report writing and academic reference are also included.

HPR 1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(1-1-2)

(Sport for Health)

ความหมาย และความสำคัญของพลศึกษา กีฬาและการออกกำลังกาย รูปแบบและหลักการในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย และความรู้ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Meaning and importance of physical education, sport and exercise. Pattern and principle in sporting and exercising for health. Conditioning and physical fitness testing, prevention and rehabilitation from sport and exercise injuries. Important knowledge in sporting and exercising for health.

POL 1101 การเมืองการปกครองไทย 3(30-6)

(Thai Politics and Government)

ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขป การปกครอง ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎี และพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองส่วนท้องถิ่น

Political institution and government in Thailand; brief historical background of Thai government; government under constitutional system since 1932 AC. to the present time; theoretical and behavioral analysis of Thai political institutions including the monarchy, the parliament, the government, the courts, political parties, the government administration and the local government.

PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป 3(30-6)

(General Psychology)

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ พัฒนาการ การเรียนรู้ ความรู้คิด ความจำ อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning, thinking, memory, emotion and motivation, intelligence, personality and social behavior, etc. to apply for daily life.

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม 3(3-0-9)

(Knowledge and Morality)

ความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนำหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพประกอบด้วยความรู้และ เป็นคนดีของสังคมไทยมีสำนึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย

The significance of various kinds of knowledge, the meaning of morality and ethics, the relationships between knowledge and morality, the fostering of individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles of good governace, the use of the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the need to conserve natural resources, to protect the environment and sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being knowledgable and socially good persons who will take responsibility for Thai society.

ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

(Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)

การศึกษาลักษณะโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรวมประโยคโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่างๆ

A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in daily life, with the focus on grammatical meaning, sentence components, and sentence combining with punctuation and conjunctions.

ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 3(2-2-5)

(English Sentences and Vocabulary in General Use)

การศึกษาลักษณะของประโยคและคำศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นความเข้าใจเรื่องกาล และโครงสร้างประโยค

A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to and understanding of tense and sentence structure.

ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

(English Reading for Comprehension)

การศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ โดยเน้นเรื่องคำ วลี โครงสร้างประโยค การใช้ อุปสรรค ปัจจัยคำชี้แนะในบริบท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม

A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, phrases, sentence structure, prefixes, suffixes, contextual clues and dictionary usage.

ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

(English Interpretative Reading)

การศึกษาวิธีอ่านเร็ว และการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสำคัญ รายละเอียดสำคัญ สนับสนุนแก่นของข้อความ

A study of speed and interpretative reading with the focus on the main idea, supporting detail, themes of passages.

THA 1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 3(306)

(Preparing for Speech and Writing)

ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมเพื่อพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีนำเสนอ เพื่อให้สื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค การลำดับความคิดสำหรับการพูดและการเขียน

A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order.

ACC 1101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(30-6)

(Principles of Accounting 1)

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี กรอบแนวคิดทางการบัญชี การวิเคราะห์ และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจจำหน่ายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภททั่วไป การปรับปรุงรายการและปิดบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ และการจัดทำงบการเงิน

A study of the accounting development; basic accounting framework; the analysis and recording of accounting entries according to the accounting principles for merchandising and servicing firms; purposes and uses of general journal; ledgers, adjusting and closing entries, working paper and the preparation of financial statements.

ACC 1102 การบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6)

(Principles of Accounting 2)

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุดรายวันเฉพาะและบัญชีแยกประเภทย่อย ระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการไม่หวังผลกำไร รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินเดือนและค่าจ้าง

A study of recording transactions in special journal and subsidiary ledger; principles and procedures for cash, voucher system, notes receivable, manufacturing, accounting procedures for non-profit organizations, including value added tax salary and wages.

BUS 2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 3(30-6)

(Business Information and Communication)

ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเข้าใจในสำนวน และเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจจากสื่อต่างๆ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

A study of various forms of business information and communication. The use of technical terms and enable the students to understand business used in each business division. Analysis of business articles in various media in order to enhance English communication skill (listening speaking reading and writing) for business administration student.

ECO 2129 เศรษฐกิจประเทศไทย 3(3-0-6)

(Thai Economy)

ศึกษาโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรม การเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเมือง และชนบท (ปัญหาประชากร และกำลังแรงงาน) ความยากจน และ การกระจายรายได้ตลอดจนปัญหาการเมืองและสังคมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

This course is a study of the Thai economic structure and mechanism from past to present, including an analysis of agricultural, industrial, international trade, monetary and fiscal policy, urban and rural development, poverty, distribution of income, and political and social problems affecting Thai economy.

ECO 3521 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

(International Trade Theory and Policy)

ศึกษาการพัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่สมัยคลาสสิคมาจนถึงปัจจุบัน การกระจายรายได้และการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ

A study of the development of international trade theories from Classic to the present; income distribution and international trade; the impact of economic growth on international trade; the important international trade policies.

FIN 2101 การเงินธุรกิจ 3(30-9)

(Business Finance)

ศึกษาถึงจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของผู้บริหารการเงินการใช้เครื่องมือทางการเงินเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานเพื่อที่จะนำไปสู่ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเงินรวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปทางการเงิน

A study of the objective and functions of the financial manager, the principles of acquiring funds and the use of financial instruments; the allocation funds for operations in order to achieve the financial objectives and making financial decisions.

HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(30-9)

(Human Resource Management)

ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนว Competency การจัดการทุนมนุษย์ กลยุทธ์ การจัดหา พัฒนาการ จัดการผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนและบำรุงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent Employee) ทรัพยากรมนุษย์กับความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ แนวโน้มและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Study of human resource management, competency-based human resource management, human Capital, Strategic in recruitment, development, performance management, company and retention talent employee, human resource and social responsibility, and business ethics, HR trends and innovation.

LAW 2016 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

(Business Law)

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น นิติกรรม สัญญา รวมทั้งองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี คือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

Studies of laws relating to business such as juristic act, contract, and business organization for example partnership, company, and public company, prescribling offences rerated to registered partnership, limited partnership, companies, securities law, and commercial registration. Moreover this course examines the law regarding to accounting which are the Accounting Act B.E. 2543, and the Accounting Profession Act B.E. 2547.

MGT 2101 หลักการจัดการธุรกิจ 3(30-9)

(Principles of Management)

ศึกษาถึงหน้าที่หลักในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การชักนำ และการควบคุมตลอดจนศึกษาด้านพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มการทำงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

A study of the managerial functions of planning, organizing, leading and controlling in business enterprises; individual behavior and group behavior in workplace and analysis of the on going process vital to achieving co-ordination among workforce in the attainment of company objectives.

MGT 3102 การภาษีอากร 3(30-9)

(Taxation)

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในการภาษีอากร

A study of the principles of imposition and implementation of revenue tax, excise tax, and custom duties; tax filing and payment; tax appeals in each category; and problems of taxation.

MKT 2101 หลักการตลาด 3(30-9)

(Principles of Marketing)

ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาดและการตลาดเฉพาะเรื่อง

A study of the meaning, important roles and functions of marketing to economies and society: marketing institution, marketing environments, marketing systems, consumer behavior, market segmentation marketing mix’s strategy and specific marketing topics.

STA 2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(30-6)

(Business Statistics and Quantitative Analysis)

ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน กำหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการจำลอง ปัญหาประยุกต์ทางธุรกิจ

Introduction to mathematics and statistics, descriptive and inferential statistics decision making under certainty and uncertainty, linear programming, transportation problems, assignment problems, simulation technique, business applications.

LOG 2201 หลักการและพื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Principles and Basic Management for Logistics and Supply Chain)

มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาในวิชาต่อไป ให้เกิดความเข้าใจในด้านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง กับกระบวนการที่เกิดขึ้นในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Focus on transfer of knowledge regarding various theories related to logistics and supply chain activities. This is the basic guideline for further study. Students should be able to understand the activities that are linked with a process involved in logistics and supply chain activities.

LOG 2202 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Business Ethics and Social Responsibility)

ปลูกฝังจริยธรรมและความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน ทั้งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และกระบวนการต่าง ๆ ในโซ่อุปทานขององค์การ สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และจำแนกสิ่งที่ควรและไม่ควรได้ด้วยตนเอง

Cultivate ethics and responsibility for learners both in activities related to logistics and processes in the supply chain of the organization; create awareness for students to be able to analyze and classify what should and should not be done on their own.

LOG 3201 การวางแผนและการพยากรณ์ในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Planning and Forecasting in Logistics and Supply Chain Activities)

กิจกรรมในโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจำเป็นต้องมีการวางแผนและพยากรณ์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการล่วงหน้า และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การวางแผนและการพยากรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการถ่ายทอดเพื่อให้สามารถวางแผนในระบบงานที่เกี่ยวข้องได้

Activities in both Logistics and supply chain require planning and forecasting to recognize future demands in advance and build competitive advantages. Planning and forecasting, thus, are crucial for all learners to comprehend and be able to plan any relevant works.

LOG 3202 การจัดซื้อจัดหาในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Procurement in Logistics and Supply Chain)

ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจำเป็นต้องมีการจัดซื้อ จัดหาทั้งในส่วนของวัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เงินทุน ดังนั้นการวางแผนเพื่อจัดซื้อและจัดหาสิ่งต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ได้ว่า จะทำให้องค์การได้รับประโยชน์ใดจากการดำเนินการดังกล่าว และคัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีคุณภาพสร้างประโยชน์ต่อองค์การได้สูงสุด

Logistics and supply chains systems have to have procurement for raw materials, machines, labors, and capitals. Thus, to have a procurement plan for an organization to get the most benefits, the known how and analysis capabilities of procurement are necessary.

LOG 3203 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3(3-0-6)

(Warehouse Management and Distribution Center)

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเป็นสถานที่องค์การจะต้องมีไว้เพื่อรองรับการเก็บสินค้า หรือวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดความลื่นไหลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันเมื่อมีความต้องการใช้สินค้า แต่หากการบริหารขาดประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียกับองค์การ

Warehouse and distribution centers are places for an organization to support a storing of goods and raw materials to smoothly flow among activities of the organization and to have operations competitiveness over competitors when consumers come for a product. However, without efficiency management, expenses and losses would happen to organizations.

LOG 3204 การจัดการระบบสินค้าคงคลัง 3(30-6)

(Inventory System Management)

ศึกษาถึงองค์ประกอบและความสำคัญของระบบสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงกับโซ่อุปทาน เทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคการบริหารคงคลัง เทคนิคการสั่งซื้อการควบคุมการเบิกจ่าย การขนถ่าย การวางผังและออกแบบ และการบริหารคลังสินค้า การจัดเก็บดูแลรักษา เทคนิคการตัดสินใจภายใต้สภาพความต้องการคงตัวและความต้องการแปรเปลี่ยน การจำลองด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่นำมาบริหารสินค้าคงคลังรวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหา

A study of components and importance of inventory system linkage with supply chain, forecasting technique, administration technique, purchasing technique, controlling, transportation planning and design storage, decision making technique under deterministic and stochastic condition, modeling of inventory control, modern management, technology for inventory management including software package for solving inventory problems.

LOG 3205 การลำเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)

(Material Handling and Packaging)

การลำเลียงวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับสินค้าและรูปแบบการขนส่งจะส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถลดความเสียหายจากการเคลื่อนที่หรือเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย รูปแบบการขนส่ง และสินค้าที่แตกต่างจึงจำเป็นต้องมีการลำเลียงและการบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน การบรรจุภัณฑ์ยังเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า

Material handling and packaging appropriated with goods and transportation modes could lead to any activities in the processes to have an efficiency because they would reduce damages from moving or increase conveniences of moving. Different transportation odes and goods require different material handling and packing. In addition, packaging adds a value to goods and creates product differentiation.

LOG 3206 การจัดการนวัตกรรมทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Innovation Management for Logistics and Supply Chain)

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนำมาสู่การค้นพบกระบวนการและวิธีการจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน จึงเป็นแนวทางที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนวิชามุ่งเน้นการให้ความรู้ ในด้านการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์การ ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของการเกิดนวัตกรรมอนาคตของนวัตกรรมที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน สร้างผลกำไรให้กับองค์การ

Advanced technology leads to more efficient and effective processes and process management. The use of new innovation for the process of logistics and supply chain is therefore a way to speed up the successful achievement in business. The course emphasizes on the knowledge of modern innovation management that is suitable for an organization. To study components of future innovation that can be applied to reduce costs and make profits for an organization.

LOG 3207 การจัดการการขนส่ง 3(3-0-6)

(Transportation Management)

เรียนรู้รูปแบบขนส่งในลักษณะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นฐานและทฤษฎีทางด้านการขนส่ง สามารถวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้า หรือบริการ ลดต้นทุนการขนส่ง การควบคุมคุณภาพการขนส่ง เทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวโน้มการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Learn transportation patterns in various ways both inside and outside the country in order to understand the basics and theories of transportation; be able to analyze suitable transportation patterns for products or services; reduce costs and control quality of transportation; changes and future trends of transportation technology.

LOG 3208 การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(30-6)

(Logistics and Supply Chain Research)

ศึกษาถึงขอบเขตและความสำคัญของการวิจัยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยให้เหมาะกับปัญหาทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การกำหนดแบบโครงการวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติตลอดจนเทคนิคในการนำเสนอรายงานการวิจัยและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ

A study of the area and importance of research; applying the research methodology in logistics and supply chain’s problems; identify the types of research project; collecting the data; statistical analysis though presentation techniques and recommendation for managerial decision making.

LOG 4201 ท่าขนส่ง 3(3-0-6)

(Terminal Transportation)

สร้างความเข้าใจในรูปแบบของท่าขนส่งในแต่ละประเภท การจัดการระบบภายในท่าขนส่ง การดูแลและการควบคุมคุณภาพของระบบปฏิบัติการภายในท่าขนส่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจัดสร้างท่าขนส่งในแต่ละประเภท การเตรียมการท่าขนส่งเพื่อการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

Create understanding in various forms of transportation terminal in each category; system management in the transportation terminal; care and quality control of the operating system within the transportation terminal; introduction to the construction of each category of transportation terminal; preparation of transportation terminal for supporting economic growth.

LOG 4202 การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Controlling Operating Costs in Logistics and Supply Chain Activities)

ความสำคัญของการบริหารจัดการต้นทุน การแยกประเภทของต้นทุน ต้นทุนที่มีผลกระทบต่อกิจการ การลดต้นทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม การวิเคราะห์ต้นทุนกิจการ การวางแผนและการควบคุมต้นทุน

The importance of cost management. Cost classification. Costs that affect the business. Reducing costs in various activities in order to be appropriate. Business cost analysis planning and cost control.

LOG 4203 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Strategic Management for logistics and Supply Chain)

ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เนื่องจากกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์การและกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประสบความสำเร็จ และเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ให้สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการดำเนินกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรียนรู้กลยุทธ์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของธุรกิจ

To study theories related to business strategy planning for logistics and supply chain strategies. These strategies are important as they can make organizations and activities in logistics and supply chain processes become successful. In addition, this course emphasizes that students should be able to analyze the strategies that can be applied to the activities logistics and supply chain, and learn the strategies that are recognized and accepted in business.

LOG 4204 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3(3-0-6)

(Relationship Management with Stakeholders)

กิจกรรมและการดำเนินการต่างๆ ในองค์การเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค องค์การจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละส่วนงาน การติดต่อสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์การจะต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบงานในแต่ละกิจกรรมเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและสร้างประสิทธิผลต่อองค์การ

For activities and any operations in organizations to drive and response consumer demands, organizations have to have communications to achieve goals of each work unit. Communications and relationship management with stakeholders are key factors for organizations’ efficient operations and for activities to continuously drive and have effectiveness to the organizations.

LOG 5000 การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(0-40-0)

(Logistics and Supply Chain Internship)

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงกับองค์กรที่ประกอบธุรกิจในด้านโลจิสติกส์และองค์กรที่อยู่ในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ในโซ่อุปทาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานในสถานที่จริงไปปรับใช้ในอนาคตหลังจากจบการศึกษา

Learning from real action with organizations that operate in the logistics and organizations that are in the work system related to various processes in the supply chain; to prepare students for the experience gained from internships in real location to be used in the future after graduation.

LOG 4301 การจัดการการขนส่งทางน้ำ 3(3-0-6)

(Marine Transport Management)

เนื่องจากการขนส่งทางน้ำเป็นการขนส่งที่สามารถรองรับสินค้าได้เป็นจำนวนมากและมี ต้นทุนต่ำ จึงเป็นที่นิยมในประเทศที่มีชายฝั่ง แม่น้ำ คลอง ทะเล มหาสมุทร แต่การขนส่งทางน้ำยังคงมีข้อเสียที่ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งที่นานกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ นอกจากการขนส่งสินค้าแล้วนั้น พาณิชย์นาวีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขนส่ง รวมถึงภาพรวมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

Because water transport can support goods in large quantities with low costs, it is widely chosen for a transportation mode in any countries with inland waters, sea or ocean. Water transport, however, has a disadvantage of the slowest transportation mode. Merchant marine is also a subject to enhance a future career path to know processes steps and documentations that relate to transportation and overviews of water and marine transport management.

LOG 4302 การจัดการการขนส่งทางบก 3(3-0-6)

(Land Transport Management)

มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานความเข้าใจในจุดกำเนิดการขนส่งทางบก ทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและบริการ เนื่องจากกิจกรรมการขนส่งทางบกทั้งในประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานการขนส่งทางบก ข้อดี และข้อเสียของการขนส่งทางบก

Emphasizing on fundamental understanding of the origin of land transport for both goods and services transportation. Land transport activities are widely preferred both in Thailand and aboard. Thus, learners must have fundamental understanding advantages and disadvantages of land transport.

LOG 4303 การจัดการการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)

(Air Transport Management)

มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจในการให้บริการการขนส่งทางอากาศ ทั้งในรูปแบบของการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร และสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ และรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ในการรับและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศและกิจการพลเรือน

Emphasizing on fundamental understanding of the air transport services for both goods and passenger transportation, capable in advantages and disadvantages of air transport analysis, and literacy in information of received and provided services for air transport and civil affairs.

LOG 4304 การจัดการการขนส่งทางท่อและทางราง 3(3-0-6)

(Pipeline and Rail Transport Management)

การจัดการการขนส่งทางท่อและทางราง การจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางท่อและทางราง กิจกรรมและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางท่อและทางราง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สำคัญซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางท่อและทางราง แนวโน้มความก้าวหน้า และการใช้การขนส่งทางท่อและทางราง

Pipeline and rail transport management demand and supply management of pipeline and rail transport, activities and factors related to transportation with pipelines and rails, important equipment and tools that are involed in pipeline and rail transportation systems, progress and the use of rail transportation.

LOG 4401 กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

(Labor Law, Safety and Occupational Health)

กฎหมายแรงงานที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน เนื้อหาและข้อมูลที่สำคัญของกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองในเวลาทำงาน สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

Labor laws announced today. Content and important information of labor laws. Safety at work and practices to create safety for themselves at work. Occupational health working environment.

LOG 4402 ความสัมพันธ์ประเทศไทย 4.0 กับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Thailand Relations 4.0 and Logistics and Supply Chain)

นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ เป็นแม่บทใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสอดรับกับแผนดังกล่าว โดยประเทศไทย 4.0 เป็นหนึ่งในแผนแม่บทที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ที่จะดำเนินกิจการ หรือประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อแนวทางการปฏิบัติขององค์การจะดำเนินไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาล

The National security and economic policy and plan is a main cause of organizations is changing and developing to congruent with. Thailand 4.0 is a master plan of Thai government that highly emphasis. Thus, organizations and entrepreneurs have to understand the plan to be able to act congruence with the government.

LOG 4403 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

(Sufficiency Economy with Logistics and Supply Chain Management)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น แนวทางการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความพอดีแห่งวิถีความเป็นกลาง ไม่มากหรือน้อยเกินไป เพื่อให้ชีวิตมีความสุข ครอบครัวมีความสุข และสุดท้ายจะนำพาให้สังคมมีความสงบสุขร่วมกัน การนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ระบบโลจิสติกส์ติกส์และโซ่อุปทาน อาจเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับองค์การ

Sufficiency Economy Philosophy is a lifestyle and activities under adequacy with a moderate approach – not too much and not too less, which lead to a happy life, a happy family and a peaceful society together. The implementation of Sufficiency Economy Philosophy into logistics and supply chains could increase efficiency, reduce costs and create profit sustainable for organizations.

LOG 4404 พิธีการทางศุลกากร 3(3-0-6)

(Customs Clearance)

กฎหมายการนำเข้าและการส่งออก เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความราบรื่นและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายศุลกากรในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกัน ผู้เรียนต้องมี ความสามารถในการวางแผนการขนส่งเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายของแต่ละประเทศ

Knowledge on import and export laws in order to run a business smoothly and legally. Also, different customs laws in foreign countries are also included in this course. Students should be able to do a transportation planning that is complied with laws in an individual country.