แผนการศึกษา


แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3(3-0-6)

RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

MTH 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3(2-2-5)

ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

POL 1101

การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3(3-0-6)

ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

ACC 1102

การบัญชีเบื้องต้น 2

3(3-0-6)

รวม

15

รวม

15


ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

LIS 1001

สารสนเทศเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2(2-0-4)

HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ

1(1-1-2)

รวม

3


ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

BUS 2101

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

ECO 2129

เศรษฐกิจประเทศไทย

3(3-0-6)

MGT 2101

หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-9)

FIN 2101

การเงินธุรกิจ

3(3-0-9)

MKT 2101

หลักการตลาด

3(3-0-9)

HRM 2101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

LOG 2201

หลักการและพื้นฐาน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

รวม

15

รวม

15


ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

STA 2016

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0-6)

LOG 2202

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

รวม

6


ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

MGT 3102

การภาษีอากร

3(3-0-9)

LOG 3205

การลำเลียงวัสดุและ บรรจุภัณฑ์

3(3-0-6)

LOG 3201

การวางแผนและการพยากรณ์ในกิจกรรม โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

LOG 3206

การจัดการนวัตกรรมทางโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน

3(3-0-6)

LOG 3202

การจัดซื้อจัดหาในระบบ โลจิสติกส์

3(3-0-6)

LOG 3207

การจัดการการขนส่ง

3(3-0-6)

LOG 3203

การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

3(3-0-6)

LOG 3208

การวิจัยทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

LOG 3204

การจัดการระบบสินค้าคงคลัง

3(3-0-6)

ECO 3521

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

รวม

15

รวม

15


ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

LOG …..

วิชาเอกบังคับเลือก …..

3(3-0-6)

รวม

3


ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

LOG 4201

ท่าขนส่ง

3(3-0-6)

LOG 4204

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

LOG 4202

การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานในกิจกรรม โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

LOG 5000

การฝึกงานในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(0-40-0)

LOG 4203

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน

3(3-0-6)

LOG …..

วิชาเอกบังคับเลือก …..

3(3-0-6)

LOG …..

วิชาเอกบังคับเลือก …..

3(3-0-6)

LOG …..

วิชาเอกบังคับเลือก …..

3(3-0-6)

รวม

12

รวม

12


ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อกระบวนวิชา

หน่วยกิต

…..…..

วิชาเลือกเสรี …..

3(3-0-6)

…..…..

วิชาเลือกเสรี …..

3(3-0-6)

รวม

6